เบาหวาน


Bim100 ภูมิสมดุล "เบาหวาน"

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน "เบาหวาน"

คณะนักวิจัยฯ Operation Bim ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Bim100 หรือ Opeation Bim ต่อระบบ
ภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ " เบาหวาน " ในการสร้างภูมิสมุลของภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด

 
 
Visitors: 41,019